Om Svizza

Vi är experter på komplicerade hanteringar av tunga maskiner i komplexa miljöer, oavsett om det rör sig om flytt av hela industrier eller service och underhåll. 

Vår erfarenhet, din trygghet

Fundamentet i vår verksamhet är service och underhåll för all tung industri samt förflyttning av enstaka maskiner eller hela industrier.

Vi investerar för framtiden
Vi uppdaterar oss kontinuerligt vad gäller modernisering och effektivitet med betoning på kvalitetsäkring. Bland annat har vi investerat i en av det bästa totalstationerna som finns på marknaden, en Trimble S9 HP. 

Vår mångbottnade erfarenhet och förmåga att lösa problem har med tiden gett oss en gedigen kompetens som vi idag har stor nytta av vid alla typer av projekt såsom ny- och/eller ombyggnationer.

Hantering av tungt maskingods är ett komplext uppdrag som kräver noggrannhet, flexibilitet och fokus på problemlösning.

Vid flytt kan vi ansvara för hela kedjan inklusive märkning, dokumentation och transport.

Alla demontage- och montagemiljlöer ser olika ut och det krävs ofta en stor portion kreativitet för att slutföra uppdraget. Där kommer vår mångåriga breda erfarenhet väl till pass.

Flytt och underhåll av stora maskiner innehåller många kompetenser

Demontage

Nedmontering

Tunga och komplicerade lyft

Märkning

Dokumentation

Mätning

Transport

Packning

Surrning, vikt- och volum

Packning för effektivt montage

Montage

Montage efter dokumentation, inmätningar och märkningar

Platsmodifieringar

Förbättringar

Kvalitet, kompetens och erfarenhet!

Kvalité och kompetens

Vår viktigaste tillgång är vår välutbildade personal och vi har sett att intern kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte, tillsammans med extern utbildning, har byggt vårt bolags stora värde.

Vår uttalade strategi är målinriktad och planenlig. Vi sätter, som första prioritet, yngre medarbetare tillsammans med äldre då det bidrar till bevarande av kompetens, mångsidighet, flexibilitet och gynnar kreativ problemlösning.

Våra professionella samarbetspartners säkrar vår bredd i våra uppdrag.

KOMPETENT PERSONAL

Vår personal är mycket kompetent och har genomgått alla de nödvändiga utbildningar som krävs i vår bransch:

ID 06
SSG
Säkra lyft
Fallskyddsutbildning
Arbetsplatform

Heta arbeten
ESA 14
Truckutbildning
Traversutbildning
BAS-U

Erfarenhet av underhåll och ombyggnationer

Vår breda kompetens och mångåriga erfarenhet av olika komplexa lösningar har gett oss en unik kompetens vid flytt och hantering av tung industriutrustning, underhållsarbete och ombyggnadsprojekt.

Vi är idag även en viktig samarbetspartner för många kunder vad gäller projekt, ombyggnationer, revisionsstopp och underhåll.

Några fakta om oss

2003 lämnade ett tiotal medarbetare ett värmländskt företag inom industriservice och SVIZZA AB bildades.

SVIZZA är ett värmländskt företag som arbetar över stora delar av världen med underhåll, service, ombyggnad och flytt av tung industriutrustning. Vi finns i Kil (Värmland, Sverige) med kontor och egen verkstad, men har regelbundet uppdrag runt om i Sverige och Världen. 

Förutom i Sverige är uppdrag i övriga Norden samt Asien särskilt vanligt förekommande, där Kina står för de största volymerna.

SVIZZA har en utpräglad nordisk företagsstil med platt organsiation och ett stort inslag av medbestämmande.
Företaget har 40 tal anställda. Vid större och uppdrag kan vi ha uppemot 60 st anställda igång.

SVIZZA AB är ett ledande företag inom industriellt underhåll och industrientreprenader med kontor och verkstad i Kil. Bolaget bildades 1992 och har regelbundet uppdrag runt hela världen. Idag har bolaget ett 40-tal anställda.

Hälsa, miljö och säkerhet

Vår verksamhet ska präglas av engagemang och ansvar gentemot kunder, medarbetare, miljö och samhälle. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med det. 

Code of Conduct

Uppförandekoden (Code of Conduct) är ett av våra viktigaste verktyg. Den reglerar hur du som Svizza-medarbetare ska uppträda och vilka värderingar som gäller.

Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska arbeta med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling.

Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Svizza. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet.